loading...

Öllsta Farm is located in the beautiful vally of Kiladalen. In the past the Vikings steered their boats when the valley was more like a fjord. On the higher hills are still visible mounds of stones that are graves from the Iron Age. The valley begins in the east at Nyköpings stadsfjärd further towards historic places like Lindbacke, Kungs Ladugård and the ruin of the defensetower Kila-Kastalen which shows that the area was worth to protect. Nearby is Ryssbergen located, named since our eastern enemy invaded the area passing that hill and burned down the Nyköping Castle.

The natural uplift of the ground have changed the landscape during the years passing by and the only water that remains is Kilaån that winds through the countryside. It soon became possible to use the old lake bed that was very nutritious. It was the rich farmers who bribed into these fertile areas while the poor had to stick to the significantly poorer areas along the side of the valley, such as Öllstabrinken, where it was much rock and stones to deal with. The valley continues past Jönåker and on to the small village of Kila and the deep forests of Kolmården.

Öllsta Gård är beläget mitt i den vackra Kiladalen. Här gick Vikingarna upp med sina båtar när dalen var mer av en fjord. På de högre kullarna ser man fortfar-ande stenrösen som är gravar från Järnåldern. Dalen börjar i öster vid Nyköpings stadsfjärd vidare in mot historiska platser som Lindbacke, Kungs Ladugård och Försvars-Kastalen som visar att området var värt att skydda redan förr i tiden. Strax intill ligger Ryssbergen som fått sitt namn sedan vår östliga fiende invaderade staden över dessa berg och brände sedan ner Nyköpings slott. 


Den naturliga landhöjningen har med året gjort sitt och det enda vatten som återstår är Kilaån som ringlar sig genom landskapet. Det blev tidigt möjligt att bruka den gamla sjöbotten som var mycket näringsrik. Det var de rika som mutade in dessa bördiga områden medan de fattiga fick hålla till i det betydligt sämre områdena längs sidan av dalen, t ex den sk Öllstabrinken, där det var mycket berg och sten och inte alls lika bördigt. Dalen fortsätter förbi Jönåker och vidare till det lilla samhället Kila och de djupa Kolmårdsskogarna.

Photo from 1953. Foto från 1953.               

Photo from 1983. Foto från 1983

Photo from 2018. Foto från 2018.

loading...

Early the people began to build up farms in the vally and Öllsta is one of the oldest mentioned. Previously Öllsta was consisting of three farms, Öllsta Västergård, Mellangården and Öster-gård. We have old maps from the 1800's showing that there were lots of different buildings. A forge, pigsties, woodsheds and so on. Gradually, the need for these buildiings decreased and disappeared. A larger residential building was moved into Jönåkers society. Today there is nothing left of Mellangården. The fields have been cut off and used by a small number of "big-farmers" in the area. Nowdays the remaining two properties is inhabited by people who have other incomes than agriculture. Here at Östergård there are horses and every year we harvesting hay for the winter, more like a hobby. We have also renovated the Stable Masters House that we rent out mainly to foreign tourists who want to experience the Swedish countryside, but of course you are welcome even if you live here in Sweden. 

Katarina had devoted much of her life to horses and had her horse  at her uncles farm Harlund located on the other side Öllstabrinken. Her dream was of course to be able to have her own stable. It was in 1997, we heard that the Öllsta Östergård was for sale. We went to take a look at the place and from a distance, it was the pure dream farm. But when we approached the main-building a stench of cat pee streaming out. Previous owner had let the farms animals into the house freely. Even the other buildings were in urgent need of renovation. We and all the other speculators realized that here you have to put a lot of effort to even stay. Many interested were leaving this property while we gave an initial bid of 67 000 Euro. No one wanted to bid against and suddelnly we became property owners.

At the farm lives our cats Lisa and Myran and also the childrens best friend the dog Egon. We have two horses, the North Swedish mare Saga and her son Loke and there is also another horse renting a box in the stable.

Tidigt började man bygga upp gårdar och Öllsta är en av de äldsta omnämn-da. Tidigare var Öllsta en liten by bestående av tre gårdar, Öllsta Väster-gård, Mellangården och Östergård. Vi har gamla kartor från 1800 talet som visar att det var massor med olika byggnader. Smedja, svinhus, vedbodar o s v. Efter hand har behovet av dessa minskat och försvunnit. Ett större bostadshus vet vi flyttades in till Jönåkers samhälle. Det finns inte heller någonting kvar av Mellangården.  Ägorna har styckats av och brukas av ett fåtal storbönder i området. De avstyckade gårdarna bebos nu av folk som har annan huvudsyssesättning än jordbruk. Hos oss på Östergård finns dock hästar och varje år bärgas hö till vintern. Vi har också renoverat upp Stallmästarbostaden som vi hyr ut framförallt till utlänska medborgare som vill uppleva den svenska idyllen, men givetvis är ni från Sverige också välkomna. Katarina hade ägnat stora delar av sitt liv åt hästar och hade sin häst stod hos sin morbror vid Harlund på andra sidan Öllstabrinken. Drömmen fanns givetvis att kunna ha hästen hemma. Det var 1997 vi fick nys om att Öllsta östergård var till salu. Vi åkte på visning och på avstånd var det rena dröm-gården. När vi närmade oss huset kändes dock en stank av kattpiss som strömmade ut från bostadshuset. Förre ägaren hade låtit gårdens alla djur husera fritt. Även annat underhåll av byggnaderna hade släpat efter. Vi och alla andra spekulanter insåg att här måste man lägga ned mycket arbete för att ens kunna bo. Många intresserade lämnade detta objekt medan vi gav ett första bud på 670.000. Ingen ville bjuda emot och hastigt och lustigt blev vi alltså fastighetsägare.      

På gården finns också katte Myran och den höns. Vi har nordsvenska stoet Saga och hennes son Loke.

loading...

A complete reconstruction of the main building's kitchen was a necessity, and the first months, we lived in the apartment that was in the magazine building. Since then, several rooms have been renovated. Since we moved here Henrik put most of his sparetime to all kind of renovation projects and luckily he liked this necessary hobby. Transforming the barn to the stable was also quite high priority and horses were soon in place. The entire apartment building has been renovated up outside and a new kitchen entrance with balcony has been built.

We have also had some restoration of the three major economy buildings. The stable building was originally made for cows but the floor was filld with concret and boxes was built up to a nice oldschool stable. The Stable-building also contains a garage, chicken house and a spacious carpenter's workshop. The magazine worn an apartment and it was renovated and expanded up to the the now so popular - Stallmästarbostaden. The last few years have been heavy but invisible projects like replacement of electricity and connection to municipal water, sewerage and Internet. A project in which we, together with the neighbors dug more than 2.5 kilometers to the municipal connection point.


Since we live in the middle of Kiladalen, consisting mostly of open fields, we try to build windbreaks by planting trees and hedges. Our goal is to create better conditions for a flowering garden. It was already a number of grown up trees, especially the more than 100-year-old lime trees. We take one step at the time on our way forward and the garden beds crackles every spring by about 1 000 bulb-plants. Later, all roses blooms out and the magazin wall are filled with clematis. We also have three large cultivation benches for vegetable crops and strawberries as well as a greenhouse for tomatoes.

It's also easy to get out to the nearby woods to pick blueberries or mushrooms . Some years explodes Öllstabrinken with Penny Buns and yellow chanterelles .

It is also not far to the coastline for swimming and sunbathing and it happens quite often that we go out to some uninhabited island.

En totalsanering av huvud-byggnadens kök var en nödvändighet och de första månaderna bodde vi i lägenheten som fanns i magasins-byggnaden. Sedan dess har flera rum fått en rejäl omgång. Sedan vi flyttade hit har Henrik mest hela tiden något renoveringsprojekt och som tur är gillade han denna nödvändiga hobby. Att förvandla ladugården till stall var också ganska högprioriterat och hästar kom ganska snart på plats.  Hela bostadshuset har renoverats upp utvändigt och en ny köksentré med balkong har byggts.       

Vi har även hunnit med en del renovering av de tre stora ekonomi-byggnaderna, stall, magasin och loge. Stallbyggnaden var från början en ladugård men genom att gjuta igen mockrännor mm så kunde det omvandlas till ett fint stall i gammal stil. Stallbyggnaden innehåller även garage, hönshus och en rymlig snickarverkstad. Magasinets slitna lägenhet renoverades upp och byggdes ut till den mycket omtyckta Stallmästarbostaden. De senaste åren har tunga, men osynliga, projekt genomförts som byte av el och inkoppling till kommunalt vatten, avlopp och bredband. Ett projekt där vi tillsammans med grannarna grävde mer än 2.5 kilometer till kommunens anslutningspunkt.

Då vi bor mitt i Kiladalen, som mest består av öppna åkrar, försöker vi bygga upp vindskydd genom att plantera granar och häckar. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för en blommande trädgård. En god grund fanns redan genom ett flertal redan uppväxta träd, framförallt de 100-åriga lindarna. Vi trevar oss framåt och trädgårdens rabatter sprakar varje vår av ca 1 000 lökväxter, senare kommer alla blommande rosor och magasins-väggarna fylls av klematis.  Vi har också tre stora odlingsbänkar för grönsaks-odlingar och jordgubbar samt ett växthus för tomater.    

Det är också lätt att ta sig ut till de närbelägna skogarna för att plocka blåbär eller svampar. Vissa år exploderar Öllstabrinken av Karl Johan och gula Kantareller.

Det är inte heller långt till kusten för sol och bad och vi åker ofta ut till någon obefolkad ö i ytterskärgården. Skärgården är unik och måste ses under er vistelse.

loading...